Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Partijen komen overeen dat de vereffening van de opeenvolgende betalingsschijven eisbaar is bij de einduitvoering van elke omschreven fase die met een betalingsschijf overeenkomt, ongeacht gebeurlijke opmerkingen over detailafwerking. Stuyts N.V. is gemachtigd bij wanbetalingen van de opdrachtgever de werken stop te zetten, dit kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling of vertragingsboete. Ingeval van niet betaling van de factuur op de vervaldag behoudt Stuyts N.V. zich het recht voor het factuurbedrag met 12 % te verhogen, met een minimum van 25 Euro. Bij betalingsvertraging van meer dan tien dagen, betekend bij aangetekend schrijven, zal een verwijlintrest van 1 % per maand verschuldigd zijn, vermeerderd met de inningskosten. Het is de opdrachtgever bekend dat ingeval een foutief BTW-percentage werd toegepast, elke BTW- verhoging ten laste van de opdrachtgever zal gelegd worden.

Gevolgschade

Stuyts NV is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse materiële en lichamelijke schade en is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare, onrechtstreekse, toevallige of immateriële schade. Stuyts NV is niet gehouden tot vergoeding van de schade die veroorzaakt is door haar product of arbeid die het gevolg is van haar product of de herstelling ervan, behalve de schade aan het door Stuyts NV geleverde en/of geplaatste product zelf waarbij de vergoeding gelimiteerd is tot de prijs van het geleverde en/of geplaatste product. Met product wordt het specifieke onderdeel bedoeld dat gebrekkig of beschadigd zou zijn en dus niet het geheel van de bij de klant uitgevoerde werken.

Vergunning

Stuyts NV heeft geen verantwoordelijkheid voor werken die uitgevoerd worden zonder vergunningen. Parkeervergunningen en Stellingvergunningen worden aangevraagd door de opdrachtgever.

Uitvoeringstermijn

De voorziene plaatsings-, leverings- of afhaaldatum is enkel geldig indien alle uitvoeringsgegevens tijdig beschikbaar zijn. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijkomende werken opdraagt, zal dit de oorspronkelijke bepaalde uitvoeringstermijn evenredig verlengen. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering of die de uitvoerder dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringsdatum met zich mee.

Algemene uitvoeringsvoorwaarden

OPMETING

A. Buitenschrijnwerk De opmeting kan pas gebeuren wanneer alle dorpels geplaatst zijn. Dorpels die onder de afgewerkte vloerpas liggen dienen schriftelijk gemeld te worden voor de opmeting plaatsvindt. B. Binnenschrijnwerk en maatmeubelen Voor de opmeting van binnenschrijnwerk en maatmeubelen kan gebeuren, dienen alle wanden, valse plafonds en vloeren waartegen maatmeubelen geplaatst worden volledig geplaatst en afgewerkt te zijn. Eerder zal er niet gemeten worden, en zal de productie niet kunnen aanvangen. De deuropeningen dienen voorzien te zijn van nagelblokjes. Voor de plaatsing kan gebeuren, moeten alle wanden, waartegen binnenschrijnwerk geplaatst wordt, bezet of betegeld en droog zijn. ALGEMEEN

 • Stuyts NV neemt bij uitvoering een inspanningsverbintenis op zich en zal deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de regels der kunst alsook zal hij zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de opdrachtgever.
 • Het contract met bijlagen (offertes, plans, …) wordt als één geheel beschouwd en vullen mekaar aan. De offerte heeft voorrang op de plannen en van deze laatste primeert het exemplaar dat het dichtst de ware grootte benadert. Indien een onderdeel niet werd vermeld op één of twee dezer documenten, kan de opdrachtgever dit feit niet inroepen als argument om dit onderdeel te moeten uitvoeren binnen de contractuele prijs.
 • Alle vermelde afmetingen in de offerte zijn indicatief en kunnen na detailopmeting wijzigen met mogelijk verrekening als gevolg.
 • De lokalen waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn op de afgesproken datum toegankelijk en uitsluitend te onzer beschikking, vrij van obstakels, voorzien van elektriciteit 220 V binnen een straal van 50m., vochtvrij en verwarmd in geval het binnenschrijnwerk betreft. Het laden en lossen moet mogelijk zijn tot tegen het betreffend gebouw en er moet parkeergelegenheid zijn binnen de 50 m.
 • De plaatsen waartegen of waarop de in overeenkomst vermelde werken dienen te worden gemonteerd moeten vakkundig afgewerkt zijn (te lood, pas, enz. …)
 • Het uitbreken of verplaatsen van bestaande elementen, het afschermen of beschermen van delen zoals vloeren, muren enz. … welke zich buiten ons werkgedeelte bevinden, het demonteren en hermonteren ten behoeve van derden is niet voorzien.
 • De productie en plaatsing is voorzien om in eenmaal uitgevoerd te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ingeval derden (zoals projectleider, onderaannemers enz. …) betrokken zijn, zal de opdrachtgever zorgen voor een stipte coördinatie tussen alle partijen.
 • Supplementair gepresteerde werkuren, ontstaan door het ontbreken van bovenvermelde werkomstandigheden, alsook niet voorziene werken welke dienen uitgevoerd te worden, zullen in regie verrekend worden. De hieruit voortvloeiende verplaatsingskosten worden recht evenredig berekend over de regie-uren en de voorziene uren van die dag.
 • Elektrische en sanitaire aansluitingen van apparaten, spots en verlichtingselementen zijn niet inbegrepen. Bij eventuele aansluiting worden er geen stopcontacten, schakelaars en afdekplaten voorzien, Stuyts NV is niet verantwoordelijk voor het controleren van vermogen van aansluitingen betreft elektrische toestellen.
 • Het gebruik van liften e.d. voor levering op een ander niveau dan het gelijkvloers is niet voorzien. Natuurproducten (hout, steen, …) kunnen kleur- of structuurverschillen vertonen. Getoonde stalen zijn slechts een indicatie. Een uitgevoerd nazicht ingevolge vocht (alles behalve normaal bouwvocht) of andere omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Stuyts N.V. is voor rekening van de opdrachtgever.
 • Ingeval van overmacht zoals faling van een leverancier, te lange leveringstermijnen, het uit productie nemen van een bepaald materiaal e.d. is het Stuyts N.V. toegelaten andere materialen aan de opdrachtgever voor te stellen, mits deze evenwaardig zijn.
 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig verbreekt, is hij verplicht hiervoor een schadevergoeding te betalen. Deze bedraagt forfaitair minimum 15 % van het contractbedrag, tenzij grotere schade door Stuyts N.V. wordt bewezen.
 • Mogelijke kosten, opgelopen door toedoen van een aangestelde of van de opdrachtgever bv. beschadigingen, vertragingen, etc. … zullen steeds rechtstreeks aangerekend en verhaald worden bij de opdrachtgever.

Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing indien niet anders vermeld in de offerte behorend bij het contract. NOTA Sinds januari 2001 is het Koninklijk Besluit omtrent de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van kracht. Het betreft de uitvoering van de coördinatieverwezenlijking en respectievelijke verplichtingen op bouwwerven. Wij bieden u vrijblijvend deze service aan voor 5% van de totale aannemingssom met een minimum van € 1000.00.

Geschillen

Alle klachten betreffende de staat der materialen, de uitvoering der werken of de opstelling van de facturen dienen schriftelijk en binnen de acht dagen na levering, uitvoering of ontvangst van de facturen te geschieden. Na deze termijn zijn ze niet meer ontvankelijk. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Zandhoven bevoegd.

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van STUYTS NV
Contactgegevens: de heer Paul Verhulst
Adres maatschappelijk zetel: Heideweg 39  2980 Halle – Zoersel
Telefoon:  03/384 38 42
E-mail:  info@stuyts.be
Ondernemingsnummer: BTW BE411.927.821

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan STUYTS NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

STUYTS NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal STUYTS NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

STUYTS NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. STUYTS NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

STUYTS NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

STUYTS NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Zandhoven bevoegd.

Privacybeleid

STUYTS NV hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, STUYTS NV respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

STUYTS NV verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruik maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan STUYTS NV hebt doorgegeven.

STUYTS NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en profilering).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: ‘in het contactformulier vragen we naar je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres’. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor volgende doeleinden: ‘u hebt een vraag aan ons en wil graag gecontacteerd worden’.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met STUYTS NV verbonden zijn.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of ze laten verwijderen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.