top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Partijen komen overeen dat de vereffening van de opeenvolgende betalingsschijven eisbaar is bij de einduitvoering van elke omschreven fase die met een betalingsschijf overeenkomt, ongeacht gebeurlijke opmerkingen over detailafwerking. Stuyts N.V. is gemachtigd bij wanbetalingen van de opdrachtgever de werken stop te zetten, dit kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling of vertragingsboete. Ingeval van niet betaling van de factuur op de vervaldag behoudt Stuyts N.V. zich het recht voor het factuurbedrag met 12 % te verhogen, met een minimum van 25 Euro. Bij betalingsvertraging van meer dan tien dagen, betekend bij aangetekend schrijven, zal een verwijlintrest van 1 % per maand verschuldigd zijn, vermeerderd met de inningskosten. Het is de opdrachtgever bekend dat ingeval een foutief BTW-percentage werd toegepast, elke BTW- verhoging ten laste van de opdrachtgever zal gelegd worden.

Gevolgschade

Stuyts NV is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse materiële en lichamelijke schade en is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare, onrechtstreekse, toevallige of immateriële schade. Stuyts NV is niet gehouden tot vergoeding van de schade die veroorzaakt is door haar product of arbeid die het gevolg is van haar product of de herstelling ervan, behalve de schade aan het door Stuyts NV geleverde en/of geplaatste product zelf waarbij de vergoeding gelimiteerd is tot de prijs van het geleverde en/of geplaatste product. Met product wordt het specifieke onderdeel bedoeld dat gebrekkig of beschadigd zou zijn en dus niet het geheel van de bij de klant uitgevoerde werken.

Vergunning

Stuyts NV heeft geen verantwoordelijkheid voor werken die uitgevoerd worden zonder vergunningen. Parkeervergunningen en Stellingvergunningen worden aangevraagd door de opdrachtgever.

Uitvoeringstermijn

De voorziene plaatsings-, leverings- of afhaaldatum is enkel geldig indien alle uitvoeringsgegevens tijdig beschikbaar zijn. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijkomende werken opdraagt, zal dit de oorspronkelijke bepaalde uitvoeringstermijn evenredig verlengen. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering of die de uitvoerder dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringsdatum met zich mee.

Algemene uitvoeringsvoorwaarden

OPMETING

A. Buitenschrijnwerk De opmeting kan pas gebeuren wanneer alle dorpels geplaatst zijn. Dorpels die onder de afgewerkte vloerpas liggen dienen schriftelijk gemeld te worden voor de opmeting plaatsvindt. B. Binnenschrijnwerk en maatmeubelen Voor de opmeting van binnenschrijnwerk en maatmeubelen kan gebeuren, dienen alle wanden, valse plafonds en vloeren waartegen maatmeubelen geplaatst worden volledig geplaatst en afgewerkt te zijn. Eerder zal er niet gemeten worden, en zal de productie niet kunnen aanvangen. De deuropeningen dienen voorzien te zijn van nagelblokjes. Voor de plaatsing kan gebeuren, moeten alle wanden, waartegen binnenschrijnwerk geplaatst wordt, bezet of betegeld en droog zijn.

 

ALGEMEEN

 • Stuyts NV neemt bij uitvoering een inspanningsverbintenis op zich en zal deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de regels der kunst alsook zal hij zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de opdrachtgever.

 • Het contract met bijlagen (offertes, plans, …) wordt als één geheel beschouwd en vullen mekaar aan. De offerte heeft voorrang op de plannen en van deze laatste primeert het exemplaar dat het dichtst de ware grootte benadert. Indien een onderdeel niet werd vermeld op één of twee dezer documenten, kan de opdrachtgever dit feit niet inroepen als argument om dit onderdeel te moeten uitvoeren binnen de contractuele prijs.

 • Alle vermelde afmetingen in de offerte zijn indicatief en kunnen na detailopmeting wijzigen met mogelijk verrekening als gevolg.

 • De lokalen waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn op de afgesproken datum toegankelijk en uitsluitend te onzer beschikking, vrij van obstakels, voorzien van elektriciteit 220 V binnen een straal van 50m., vochtvrij en verwarmd in geval het binnenschrijnwerk betreft. Het laden en lossen moet mogelijk zijn tot tegen het betreffend gebouw en er moet parkeergelegenheid zijn binnen de 50 m.

 • De plaatsen waartegen of waarop de in overeenkomst vermelde werken dienen te worden gemonteerd moeten vakkundig afgewerkt zijn (te lood, pas, enz. …)

 • Het uitbreken of verplaatsen van bestaande elementen, het afschermen of beschermen van delen zoals vloeren, muren enz. … welke zich buiten ons werkgedeelte bevinden, het demonteren en hermonteren ten behoeve van derden is niet voorzien.

 • De productie en plaatsing is voorzien om in eenmaal uitgevoerd te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ingeval derden (zoals projectleider, onderaannemers enz. …) betrokken zijn, zal de opdrachtgever zorgen voor een stipte coördinatie tussen alle partijen.

 • Supplementair gepresteerde werkuren, ontstaan door het ontbreken van bovenvermelde werkomstandigheden, alsook niet voorziene werken welke dienen uitgevoerd te worden, zullen in regie verrekend worden. De hieruit voortvloeiende verplaatsingskosten worden recht evenredig berekend over de regie-uren en de voorziene uren van die dag.

 • Elektrische en sanitaire aansluitingen van apparaten, spots en verlichtingselementen zijn niet inbegrepen. Bij eventuele aansluiting worden er geen stopcontacten, schakelaars en afdekplaten voorzien, Stuyts NV is niet verantwoordelijk voor het controleren van vermogen van aansluitingen betreft elektrische toestellen.

 • Het gebruik van liften e.d. voor levering op een ander niveau dan het gelijkvloers is niet voorzien. Natuurproducten (hout, steen, …) kunnen kleur- of structuurverschillen vertonen. Getoonde stalen zijn slechts een indicatie. Een uitgevoerd nazicht ingevolge vocht (alles behalve normaal bouwvocht) of andere omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Stuyts N.V. is voor rekening van de opdrachtgever.

 • Ingeval van overmacht zoals faling van een leverancier, te lange leveringstermijnen, het uit productie nemen van een bepaald materiaal e.d. is het Stuyts N.V. toegelaten andere materialen aan de opdrachtgever voor te stellen, mits deze evenwaardig zijn.

 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig verbreekt, is hij verplicht hiervoor een schadevergoeding te betalen. Deze bedraagt forfaitair minimum 15 % van het contractbedrag, tenzij grotere schade door Stuyts N.V. wordt bewezen.

 • Mogelijke kosten, opgelopen door toedoen van een aangestelde of van de opdrachtgever bv. beschadigingen, vertragingen, etc. … zullen steeds rechtstreeks aangerekend en verhaald worden bij de opdrachtgever.

 

Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing indien niet anders vermeld in de offerte behorend bij het contract. 

 

NOTA 

Sinds januari 2001 is het Koninklijk Besluit omtrent de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van kracht. Het betreft de uitvoering van de coördinatieverwezenlijking en respectievelijke verplichtingen op bouwwerven. Wij bieden u vrijblijvend deze service aan voor 5% van de totale aannemingssom met een minimum van € 1000.00.

Geschillen

Alle klachten betreffende de staat der materialen, de uitvoering der werken of de opstelling van de facturen dienen schriftelijk en binnen de acht dagen na levering, uitvoering of ontvangst van de facturen te geschieden. Na deze termijn zijn ze niet meer ontvankelijk. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Zandhoven bevoegd.

Laatste update 15/03/2024

STUYTS NV

BE0411.927.821

Heideweg 39, 2980 Halle-Zoersel

UX afbeelding
bottom of page